Aktieköp/försäljningsbeskattning

Kampanjen för 2021 års resultaträkning började den 6 april och pågår till den 30 juni. Om du har fått en bruttoårsinkomst på mer än 22 000 euro eller har förmåner i form av kapitalvinster är du intresserad av att veta Hur beskattas aktier och investeringsfonder?.

Oavsett om du bestämmer dig för att delegera denna uppgift till en förvaltare, eller om du själv vågar lämna in deklarationen för detta 2021, kan det vara användbart att känna till skatteplikterna bakom finansiella produkter och investeringsportföljer.

Beskattning av finansiella produkter

Finansiella produkter som t.ex Aktier eller investeringsfonder finns i sparbasen i resultaträkningen och måste som sådana beskattas i IRPF. Men, och i motsats till vad man brukar tro, tvingar vi oss inte nödvändigtvis att betala skatt att ha en investeringsportfölj. Detta händer bara när vi säljer aktier eller får utdelning.

Vi måste alltså betala en viss procent av personlig inkomstskatt när vi har kapitalvinster eller kapitalförluster. Det vill säga när vi får fördelar eller förluster från en finansiell transaktion som försäljning av aktier eller aktier i en investeringsfond.

➤ Skillnad mellan explicit och implicit prestation

När man pratar om beskattning av investeringsprodukter Det är viktigt att vara tydlig med två begrepp som härrör från denna typ av operation: explicit prestanda och implicit prestation.

  • Implicit prestanda: Detta är den vinst eller förlust som erhålls efter sälja en finansiell produkt vars ägande inte längre tillhör dig. Till exempel inkomster från försäljning av obligationer, aktier eller aktier i en investeringsfond.
  • Explicit prestanda: är de som härrör från lönsamheten för en finansiell produkt men vars ägande behålls av varan Det vill säga de vinster eller förluster som genereras av en finansiell produkt som vi inte har sålt. Här skulle vi till exempel kunna inkludera de utdelningar som genereras av aktierna i ett företag.

På så sätt sker beskattningen av produkter som investeringsfonder när det sker återbetalning. Det vill säga från det ögonblick vi får den resulterande utdelningen. Fonder betalar inte skatt så länge sparpengarna hålls i den.

Beskattning köp och försäljning av aktier

När du gör resultaträkningen, Aktierna i ett visst företag beskattas inte på samma sätt som investeringsfonder eller fastigheter.

Även om aktier och utdelningar som erhålls från investeringsfonder beskattas i sparunderlaget:

  • Aktier gör det som kapitalvinster.
  • Utdelning som inkomst av lös kapital.

Som nämnts ovan är åtgärder genererar explicit avkastning. Vid tidpunkten för mottagandet av den erhållna utdelningen kommer de således automatiskt att bokföras med 19 % och senare, beroende på det totala mottagna beloppet, kan de beskattas upp till maximalt 23 % av IRPF vid ombalansering av de skatter som bidragit till Ange i resultaträkningen.

Å andra sidan sker betalningen av skatter för aktierna också när de säljs, inte när de bara finns i investeringsportföljen. På detta sätt, beroende på det belopp som erhålls från dess försäljning, blir skattepanten det ena eller det andra.

➤ Realisationsvinster

Vi pratar om kapitalvinsten när aktien har sålts till ett högre pris än den köptes. Liksom med andra typer av ekonomiska förmåner, när denna inkomst erhålls, är den också föremål för personlig inkomstskatt.

I beroende på erhållet belopp blir beskattningen vid försäljning av aktier den ena eller den andra:

  • Inkomster på upp till 6 000 euro beskattas med 19 %.
  • Inkomster mellan 6 001 och 50 000 euro kommer att innehålla 21 %.
  • Inkomster över 50 001 euro är föremål för en 23 % innehållsprocent.

På så sätt kommer den totala siffran som vi måste inkludera i den personliga inkomstskatten att komma från att subtrahera inkomsten från försäljningen av aktierna, den ursprungliga köpeskillingen och de kostnader som härrör från dessa operationer.

➤ Andra särdrag vid försäljning av aktier

Utöver den i föregående stycke omnämnda skattefördelningen skall den Försäljning av aktier är föremål för en rad regler och där den som kallas FIFO (First In, First Out) är en av de viktigaste.

Detta är en förordning som hänvisar till försäljningstiderna och som kräver att investeraren först säljer de aktier som köptes i första hand och senare de nyaste.

Likaså och angående beskattning av utländska aktier, bör du veta att du i de flesta fall måste ange uppgifterna manuellt i webbuthyrningsprogrammet. Av denna anledning är det oerhört viktigt att du slutar titta på den manual som Skatteverket erbjuder för denna typ av ärenden och att du konsulterar din mäklare i detalj för de exakta referenserna av värdet.

Dessutom för de verksamhet där de har fått inkomster från andra valutor än eurodu måste göra omvandlingen med hänsyn till hänvisningsdata.

Grupo Caja Rural anläggningar för att investera på aktiemarknaden

I ett inflationssammanhang som det nuvarande beslutar allt fler kunder, som är oroade över stagnationen av sitt sparande, att investera i investeringsfonder eller aktier.

Medvetna om detta begynnande behov bland sina kunder, ställde enheterna i Grupo Caja Rural till sitt förfogande en rådgivande team specialiserad på denna fråga. På detta sätt får kunderna all viktig information innan de fattar ett finans- och investeringsbeslut..

Efter att först ha lärt sig om de olika produkterna och verktygen som är tillgängliga för att börja utforma en investeringsplan, kommer teamet av finansiella rådgivare från Grupo Caja Rural-enheter att förklara för den intresserade kunden vilka alternativ som finns tillgängliga.

Beroende på kundens investerarprofil kan det vara mer intressant investera på aktiemarknaden, internationella aktier, nationella aktier eller investeringsfonder. Utbudet av produkter och finansiella möjligheter är lika brett som de investerarprofiler som finns.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *