Fastighetskreditlag: Hur den tillämpas

Om du ska köpa eller nyligen har skaffat en ny bostad är det troligt att du har stött på begreppet fastighetskredit, kring vilken det har skett den senaste utvecklingen. I den här artikeln kommer vi att berätta vad ett fastighetskreditavtal är, hur det regleras och hur det har utvecklats efter tre års giltighet.

Vad är fastighetskreditlagen?

Lag 5/2019som reglerar fastighetskreditavtalutgör ett rättsligt instrument för att garantera konsumentskyddet när det gäller fastighetskreditavtal.

Som anges i lagtexten kommer den att gälla alla låneavtal som beviljas av fysiska eller juridiska personer som bedriver denna verksamhet professionellt, under förutsättning att låntagaren, borgensmannen eller borgensmannen är en fysisk person.

Det är viktigt att komma ihåg att denna lagstiftning fokuserar på en specifik modalitet, fastighetskredit, men inte på bostadslån i allmänhet.

Vad säger kreditavtalslagstiftningen?

En av de viktigaste nycklarna för att förstå vikten av denna lag är att den ger företräde åt rätten till bostad, vilket är en grundläggande rättighet. Det huvudsakliga syftet med denna förordning är därför att skapa en ram av öppenhet, ärlighet, skyldigheter och garanti för förtroende av konsumenter i långivande enheter.

Därför framträder LCCI som en rättssäkerhetsmekanism för att undvika missbruk med avseende på fastighetslån. Följaktligen upprättar han en bredare skyddsram för fysiska personerförståelse för att de befinner sig i en situation av underlägsenhet vad gäller kunskap med avseende på långivare.

För vilken typ av verksamhet gäller den nya lagen som reglerar fastighetskreditavtal?

Som du redan vet är ett av de grundläggande kraven i kreditavtalslagen (LCCI) att låntagaren, borgensmannen eller borgensmannen är en fysisk person och inte en juridisk person. Dessutom måste något av dessa två olika antaganden uppfyllas:

  • De beviljande av lån till en bostadsfastighetdäribland ingår, förutom bostäder, förråd, garage och eventuellt annat rum med hemfunktion.
  • Beviljande av icke-hypotekslån för att köpa eller behålla äganderätter över mark eller fastighet som ännu inte är uppförd. I detta fall måste låntagaren själv vara konsument.

Lagen gäller inte bara för lån, utan även för novationsverksamhet av låne- och subrogationskontrakt.

Tillämpning av denna öppenhetslag i förhållande till fastighetslånekontrakt

Teorin slår fast att den efter ikraftträdandet av denna nya lag är avsedd att öka skyddet för fysiska personer, för att säkerställa att de får all information på ett tydligt, kortfattat och obehindrat sätt. Men hur tillämpas teorin på ett praktiskt sätt?

⮞ Hur det påverkar låntagaren

För att säkerställa full förståelse för alla villkor för denna typ av lån, fastställer lagen följande skyldigheter för låntagare:

  • En dag innan lånet tecknas, låntagaren måste gå till notarie för att få kostnadsfri och personlig rådgivning om vilken exakt information klausulerna innehåller. Dessutom måste du göra ett test för att kontrollera att du har förstått all information. Om borgensmannen också är en fysisk person utsträcks i denna mening denna skyldighet till dessa fall.
  • Dröjsmålsränta är fastställd till lönande ränta plus tre procentenheter på kapitalbeloppet, som har löpt ut och inte betalats. Detta kommer dock endast att gälla i fråga om bostäder eller rum med hushållsfunktion, så länge gäldenären är en fysisk person.
  • Förändringar i de belopp som låntagaren måste betala till långivaren vid återbetalning, helt eller delvis, av lånet före dess förfallotid.
  • I fall ett fastighetslån är övervägs med en annan valuta än euroLåntagaren kan byta ut den mot den valuta i vilken han får större delen av sin inkomst eller mot valutan i den medlemsstat där låntagaren bor vid den tidpunkt då avtalet undertecknas.

Att ta hänsyn till av långivaren

Det är uppenbart att vissa frågor relaterade till informationsutbyte vid upptagande av fastighetslån hårdnar. Så här är några av nyheterna som påverkar långivare som härrör från denna lag:

  • Det finns två typer av pre-kontraktuella informationsdokument: FEIN (European Standardized Information Sheet) och FiAE (Standardized Warning Sheet). Långivare måste leverera dessa dokument minst 10 kalenderdagar i förväg före undertecknandet.
  • Härdning av förutsättningarna för kräva hela lånet vid utebliven betalning. Om halva löptiden ännu inte har löpt ut måste alltså utebliven betalning motsvara 3 % av det beviljade kapitalet eller 12 månatliga avbetalningar för att fastställa fordran. Om mer än hälften av perioden har passerat stiger den till 7 % av kapitalet eller 15 månatliga avbetalningar. Dessutom har låntagaren i båda fallen rätt till en månad på sig att åtgärda bristen innan lånet stängs i förtid.
  • Långivarna måste registrera de klausuler som kommer att återspeglas i fastighetskreditkontrakten i Registrering av allmänna avtalsvillkor. På samma sätt, om de har en webbplats, måste de också visa dem offentligt på den.

Nuvarande situation 3 år efter dess ikraftträdande

Lag 5/2019 trädde i kraft i juni 2019, med en försening på flera år. I själva verket borde dess tillämpning ha daterats tillbaka till 2016, det datum då det europeiska direktivet som föregick denna statliga förordning löpte ut. Men hur är hans situation tre år senare? Och om man går lite längre, har man uppnått större transparens i bolåneföretaget?

Generellt sett, ja, det har skett en tydlig förbättring när det gäller transparens och säkerhet för låntagarna. De vet att de har rätt till sanningsenlig, verifierad och tillförlitlig informationmedan långivare är skyldiga att tillhandahålla det öppet.

I den meningen har det varit nyckeln införande av notariens figur som en opartisk part och garant för säkerhet så att låntagare tydligt förstår de klausuler som de senare kommer att underteckna. Å andra sidan visar bankerna mer försiktighet när de beviljar dessa krediter.

Därför har lagen som reglerar fastighetskreditavtal tjänat inte bara till att reglera juridiska frågor, utan också som pedagogisk metod för att framkalla en förändring av uppfattning av långivare och låntagare.

Bolån från Caja Rural, säkerhetsgaranti

I linje med detta sociala engagemang som vi alla måste förvärva har vi på Caja Rural en uppsättning flexibla och förmånliga bolån och krediter för kunderna. Våra sparbanker erbjuder offentlig och transparent information om hur du får tillgång till bolån idag, så att du alltid känner till de krav och villkor som de innebär.

Dessutom, för att ha en tydlig förhandsuppfattning om villkoren för det fastighetslåne som du kommer att begära, kan du använda vår kostnadsfria bolånesimulator.

Information är den mest värdefulla tillgången vi har, och på Caja Rural är vi fasta försvarare av att dela den öppet och ärligt.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *